Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Dom Pomocy Społecznej w Tomczycach

Zasady przyjęcia

  WARUNKI PRZYJĘCIA DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

 

Dom Pomocy społecznej w Tomczycach jest Domem dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych. Prawo do umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej mają osoby wymagające całodobowej opieki i pomocy z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.


 

 

PODSTAWA SKIEROWANIA DO DPS

DOKUMENTY WYMAGANE OD WNIOSKODAWCY
1. Pisemny wniosek (podanie) osoby ubiegającej się o skierowanie lub jej przedstawiciela ustawowego (jeżeli osoba jest ubezwłasnowolniona) złożony do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu.
2. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, w którym lekarz stwierdza konieczność całodobowej opieki nad osobą.
3. Decyzja organu emerytalno-rentowego o wysokości pobieranego świadczenia.
4. Decyzja o przyznaniu zasiłku stałego, pielęgnacyjnego.
5. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

 

 

POSTĘPOWANIE PRZED WYDANIEM DECYZJI O SKIEROWANIU DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ


1. Przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego z osobą zainteresowaną lub jej przedstawicielem ustawowym.
2. Uzyskanie zgody od osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego na skierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt w wysokości 70% dochodu.
3. Złożenie oświadczenia o stanie majątkowym.
4. Przeprowadzenie wywiadu u osób zobowiązanych do dopłaty czyli małżonka, zstępnych i wstępnych.


 

    Po skompletowaniu dokumentów Ośrodek Pomocy Społecznej wydaje decyzje o skierowaniu i odpłatności bądź odmowie skierowania do Domu Pomocy Społecznej. Następnie komplet dokumentów przesyła do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, właściwego ze względu na miejsce zlokalizowania Domu (w tym przypadku do Grójca), celem wydania decyzji o umieszczeniu w Domu. PCPR przekazuje dokumenty do właściwego Domu. Po ustaleniu aktualnej sytuacji przez pracownika socjalnego Domu w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby zainteresowanej, Dyrektor Domu powiadamia pisemnie osobę o terminie przyjęcia do Domu.

 

    W nagłych wypadkach, wynikających ze zdarzeń losowych, skierowanie i umieszczenie osoby w Domu Pomocy Społecznej może nastąpić poza kolejnością oraz bez przedłożenia wymaganych dokumentów, jednak muszą być one skompletowane przez właściwy Ośrodek Pomocy Społecznej, w terminie trzech miesięcy od dnia przyjęcia tej osoby do Domu.

 

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny